Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke skolaobjemu.eu

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť: Domafit s.r.o.

Zastúpená: Dominika Benčová

Adresa: Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71

Zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P

IČO: 52 419 916

DIČ: 2121016854

Číslo účtu: 5158506979/0900 – Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK20 0900 0000 0051 5850 6979

Neplatca DPH

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. E-kniha (formát PDF) "Škola objemu", e-kniha (formát PDF) "TOP50 BULK FOODS", a šablóna (formát PDF) "Jedálniček a tréningový plán na objem" sú označenia produktov na stránke skolaobjemu.eu určeného na predaj a následnú kúpu.

1. OBJEDNÁVANIE - Postup pri objednávaní produktov a služieb konkrétne E-kniha (formát PDF) "Škola objemu", e-kniha (formát PDF) "TOP50 BULK FOODS", a šablóna (formát PDF) "Jedálniček a tréningový plán na objem" na webstránke skolaobjemu.eu 

Zákazník si objedná produkt, kompletným vyplnením formulára a kliknutím na tlačidlo "Objednať hneď". Formulár obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Vyplnením a odoslaním tohto formulára kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - 

PREHLÁSENIE o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

1. Správca osobných údajov

Spoločnosť: Domafit s.r.o.

Zastúpená: Dominika Benčová

Adresa: Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71 

Zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P

IČO: 52 419 916

DIČ: 2121016854

(ďalej len „správca“)

Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

2. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

3. Zdroje osobných údajov

Priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.) verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
Popisné údaje (napr. bankové spojenie)
Ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

5. Kategórie dotknutých osôb

návštevník webu správcu
zákazník správcu
zamestnanec správcu
dodávateľ služby
iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

6. Kategória príjemcov osobných údajov

spracovateľ
finančné ústavy
verejné ústavy
štátne i. orgánmi v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
ďalší príjemcovia (napr. prenos osobných údajov do zahraničia - štáty EÚ)

 
3145/5000
 

7. Účel spracovania osobných údajov

účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
rokovania o zmluvnom vzťahu
plnenie zmluvy
ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správca)
archívnictvo vedené na základe zákona
plnenie zákonných povinností zo strany správcu
ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov


8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

9. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.


11. Práva dotknutých osôb

1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

účelu spracovania,
kategórie predmetných osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Požiadať správcu o vysvetlenie.
Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

 

ČO PRE VÁS Z TOHTO VYHLÁSENIE VYPLÝVA?

1.1. Ako predávajúci plne rešpektujem dôverný charakter Vašich dát, ktorá vypĺňate do objednávky a poskytujete mne. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 
1.2. Podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasí), právo na vymazanie (právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovanie (napr. zneprístupnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (data dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nemožno vyhovieť Vášmu práve na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na mňa pomocou emailu na adresa info@skolaobjemu.cz alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
1.3. V súlade s nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného zaujmú správcov, nevyhnutné pre splnením ZMLUVY Alebo nevyhnutné na splnením právnej povinnosti iba po Minimálne nutné dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu ohladom na ich zamýšľané spracovanie, ktory mi ukladajú zákony (najme č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, č. 280/2009 Zz., daňový poriadok, č. 235/2004 Zb. o dani z Pridanej hodnoty a ďalšími).Ďalej zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, ​​účelného, ​​preukázateľného a informovaného suhlas, ktory moze kedykolvek odvolá. A k svo Súhlas s účelom spracovaním odvoláte, budem Vaše dáta bez Meškanie vyblbnutie zo spracovaním, pokial ich nebude nutné spracovávať z inych právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnením ZMLUVY Alebo na dodržanie právneho záväzku).
 
1.4. Uplatnenie práva na prístup a opravu
Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne ​​a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Ak by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie je opravím. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte mne prosím obratom na info@skolaobjemu.cz, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.
 
1.5. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenia spracovania
Chcem Vaše údaje použiť na to, aby som Vás mohol informovať o produktoch a službách mojich alebo mojich partnerov, zistiť Váš názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na mojich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.Ak by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohol Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktný email.
 
1.6. Automaticky získané osobné údaje
Keď navštívite mojej webovej stránky, zaznamenajú mnou používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z denníka, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).
 
1.7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies
Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možnépouze na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory "cookies" vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Vlastný

Mioweb

Marketing

30 až 365 dní

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získání statistických informací

Podľa nastavenia prehliadača, príp. do odstránenia

 

 

Cookies tretích strán

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

1.8. Oznámené osobné údaje
Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením do ankety, vypísania cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené aké údaje a za akým účelom je poskytujete.

1.9. Vyslovenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronicky využívam technológiu double opt-in. Znamená to, že na Vašu e-mailovú adresu zašlem správu, v ktorej celkom jasne a zrozumiteľne uvediem, za akým účelom osobné údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracovávané (k čomu). V prípade, že si budete priať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v tejto správe a tým urobíte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradená zo spracovania.

1.10. Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov je:
Domafit s.r.o., so sídlom Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71, Slovenská republika, IČO: 52 419 916, DIČ: 2121016854, zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji zamestnanci, spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z mojej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).

 

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY - Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

5. PLATBA - Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu email so zakúpeným produktom (formát PDF), z ktorého si kupujúci svoj zakúpený produkt stiahne do počítača. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa doručenia online produktu, alebo služby (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku), teda e-knihy (formát PDF) "Škola objemu", e-knihy (formát PDF) "TOP50 BULK FOODS", alebo šablóny (formát PDF) "Jedálniček a tréningový plán na objem".

7. 60 DŇOVÁ GARANCIA VRÁTENIA PLATBY - 60 dňová garancia vrátenia platby, sa vzťahuje len na online produkt - "Jedálniček a tréningový plán na objem" a platí len za podmienok, že svoju premenu kupujúci zdokumentuje 1 fotkou (vyfotenou z predu) "pred" začatím naberania s aktuálnym vydaním týždenníka, kde bude jasne vidno titulku vydania, a 2. fotkou z dňa zaslania žiadosti o vrátenie platby tiež vyfotenou z predu. Takisto je nutné zdokumentovať celý priebeh váženie formou videa, tak aby bolo zreteľne a jednoznačne vidno tvár a postavu kupujúcej osoby totožnej s fotografiami "pred" a "po". Fotky a video je potrebné zaslať spolu s vyplneným formulárom na emailovú adresu info (zavináč) skolaobjemu.cz. V opačnom prípade platia štandardné podmienky vrátenia platby, ako v bode vyššie.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA - Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených elektronických produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 25.5.2019.